Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Spaarndammerhout bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

De MR is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie over tal van onderwerpen die betrekking hebben op het beleid van de school.

De MR kan ook zelf zaken op de agenda plaatsen en standpunten innemen, voorstellen doen of zaken adviseren aan de directie. De MR heeft (mede) zeggenschap over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

• verandering onderwijskundige doelstellingen;

• schoolplan, zorgplan, leerplan, toetsreglementen;

• schoolreglement, gedragsregels;

• schoolgids;

• beleid inzake ouderparticipatie.

De MR streeft naar verbinding tussen enerzijds de ouders en de leerkrachten en anderzijds de directie. Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is een belangrijk doel waar de MR invloed op wil uitoefenen. De MR wil dat de Spaarndammerhout een fijne plek is voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het uitwisselen van ideeën, feedback en reflectie bij de ontwikkelingen op school is belangrijk voor een open communicatie met elkaar.

Heb je vragen, zorgen of ideeën? Aarzel niet om contact op te nemen met de MR. Je kunt ons aanspreken op school of bereiken via mr@spaarndammerhout.nl

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:
Sanne Hogemann (moeder Ferre)
Arthur Cohen (vader Florien)
Sanne van Ruitenbeek (moeder Elze en Kasper)

Personeelsgeleiding:
Martine Heij (leerkracht groep 1/2)
Nico van den Brom (leerkracht groep 5)
Carina Komman (leerkracht groep 1/2)

ONZE VISIE & MISSIE

Samenwerken en verbinden zijn sleutelbegrippen in zowel de visie op het onderwijs als ook in de strategische aanpak richting de toekomst. Meer… >

Over Dalton Onderwijs

Het Daltononderwijs is gebaseerd op de ideeën over individuele en niet klassikale ontplooiing van kinderen door Helen Pankhurst. Meer… >