Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Spaarndammerhout bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

De MR is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie over tal van onderwerpen die betrekking hebben op het beleid van de school.

De MR kan ook zelf zaken op de agenda plaatsen en standpunten innemen, voorstellen doen of zaken adviseren aan de directie. Het bestuur moet de gehele MR om instemming met het voorgenomen beleid of een wijziging van het beleid vragen als het gaat om bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

• verandering onderwijskundige doelstellingen;

• schoolplan, zorgplan, leerplan, toetsreglementen;

• schoolreglement, gedragsregels;

• schoolgids;

• beleid inzake ouderparticipatie.

De thema’s waar de MR van de Spaarndammerhout zich in het schooljaar 2018-2019 vooral mee bezig houdt is de invulling van de pauzebegeleiding, de leerlijn Beeldende vorming, en het nieuw vast te stellen schoolplan (2019-2023).

De MR vergadert zes keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata voor het schooljaar 2018-2019 zijn:

21 september 2018

01 november 2018

13 december 2018

24 januari 2019

21 maart 2019

6 juni 2019

Je kunt ons aanspreken op school of bereiken via: mr@despaarndammerhout.nl

In het schooljaar 2018-2019 bestaat de MR uit de volgende leden

Personeelsgeleding
Susanne Bovenkerk
Martine Heij
Jolijn van Dijk

Oudergeleding
Marleen Brave
Eric Bueving
Trees Graa