Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Spaarndammerhout bestaat uit twee leerkrachten en drie ouders. De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

 

Oudergeleding:
Arthur Cohen (vader Florien 4b en Juliëtte 1/2d)
Lorraine Klinkers (moeder van Tijn 6a en Jula 3a)

Zuhal Yilmaz (moeder van Olivia 1/2c)

 

Personeelsgeleiding:
Nico van den Brom (leerkracht groep 5)
Miranda Schijf (leerkracht groep 4)

 

Wat doen wij?
De MR is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie over tal van onderwerpen die betrekking hebben op het beleid van de school.

 

De MR kan ook zelf zaken op de agenda plaatsen en standpunten innemen, voorstellen doen of zaken adviseren aan de directie. De MR heeft (mede) zeggenschap over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

• verandering onderwijskundige doelstellingen;

• schoolplan, zorgplan, leerplan, toetsreglementen;

• schoolreglement, gedragsregels;

• schoolgids;

• beleid inzake ouderparticipatie.

 

De MR streeft naar verbinding tussen enerzijds de ouders en de leerkrachten en anderzijds de directie. Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is een belangrijk doel waar de MR invloed op wil uitoefenen. De MR wil dat de Spaarndammerhout een fijne plek is voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het uitwisselen van ideeën, feedback en reflectie bij de ontwikkelingen op school is belangrijk voor een open communicatie met elkaar.

 

Heb je vragen, zorgen of ideeën? Aarzel niet om contact op te nemen met de MR. Je kunt ons aanspreken op school of bereiken via mr@spaarndammerhout.nl

 

Twee soorten ouderbijdragen (festiviteiten en schoolbegeleiding)
Naast de OMR, heeft de school ook een ouderraad. De ouderraad is een zelfstandige stichting van ouders die zich inzetten voor feestelijke activiteiten voor kinderen van de school, zoals het openingsfeest/eindfeest, het schoolreisje en activiteiten rond Kerst en Sinterklaas. Om deze activiteiten te kunnen financieren wordt er elk jaar een vrijwillige Ouderbijdrage Festiviteiten gevraagd.

 

Naast deze Ouderbijdrage Festiviteiten, is er ook een vrijwillige ‘Ouderbijdrage Schoolbegeleiding’. Deze ouderbijdrage wordt vooralsnog enkel aangewend voor het bekostigen van de tussenschoolse opvang.

 

Nieuwe Ouderbijdrage Schoolbegeleiding
Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen ouders kiezen uit de volgende vrijwillige Ouderbijdrage Schoolbegeleiding:

  • EUR 50 per kind per schooljaar
  • EUR 75 per kind per schooljaar
  • EUR 100 per kind per schooljaar

 

Ouders kunnen naar eigen inzicht bepalen welk bedrag je voor je eigen situatie het meest passend vindt. Hierbij zal je eigen financiële situatie een rol kunnen spelen, maar ook de waarde die je hecht aan dit ouderfonds. Omdat niet alle ouders een (hoge) ouderbijdrage kunnen betalen, zien we dit ouderfonds als een solidariteitsfonds voor alle kinderen van de school.

 

Hoe wordt het ouderfonds besteed?
De ouderbijdrage wordt in de periode tot de kerstvakantie gecollecteerd. Vervolgens wordt vastgesteld welk bedrag er beschikbaar is. Ten eerste wordt van dit bedrag de tussenschoolse opvang gefinancierd voor het betreffende schooljaar. Voor het bedrag dat resteert, maakt de directie een plan in samenspraak met de OMR. Oftewel, het geld kan door de directie pas worden uitgegeven nadat de OMR akkoord is met het plan. De OMR zal hierbij toetsen of de besteding ten goede komt aan onderwijs en/of welzijn van kinderen. Voor het schooljaar 2022/2023 is het plan om de Ouderbijdrage Schoolbegeleiding in ieder geval aan te wenden voor verbetering van de kwaliteit van de tussenschoolse opvang.
Andere ideeën zijn het inkopen van projecten/ondersteuning zoals bijvoorbeeld op het gebied van natuur en techniek, dan wel het binnen schooltijd gebruik maken van het aanbod buitenschoolse activiteiten, indien deze het onderwijs ondersteunen.

 

Betaal jij ook?
Wij verzoeken je jouw Ouderbijdrage Schoolbegeleiding over te maken op het bankrekeningnummer NL40INGB0004593608 ten name van ‘De Spaarndammerhout’ en hierbij te vermelden ‘Ouderbijdrage Schoolbegeleiding [naam kind]’.

 

Ouders met een Stadspas kunnen contact opnemen met de directie van de school voor compensatie van de ouderbijdrage middels de gemeente. Heb je een Stadspas? Loop binnen in de teamkamer of stuur een e-mail: directie@despaarndammerhout.nl